V rámci studijního programu hudební umění realizuje katedra skladby výuku oboru skladby.

 

Obor skladba:

Koncepce studia je třístupňová:

A. Bakalářský studijní program – tříletý (prezenční forma)

B. Navazující magisterský studijní program – dvouletý s návazností na oborově příslušný program bakalářský (prezenční forma)

C. Doktorský studijní program (tří – pětiletý) – obor skladba a teorie skladby (prezenční i kombinovaná forma)

 

Cílem bakalářského studia je dokonalé profesionální zvládnutí oboru a jeho technické stránky, i vysokoškolských základů vědních disciplín historických, hudebně teoretických, estetických a všeobecně kulturně vzdělávacích, předepsaných učebními programy. Teoretický základ získaný bakalářským studiem umožňuje jeho absolventu uplatnění na poli pedagogickém, kulturně organizačním i uměleckém v praxi uměleckého života. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopnosti samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplin a způsobilost získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.

 

Magisterské studium je koncentrováno převážně na hlavní obor studia, na získání nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. Absolvent je samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro osobní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty.

 

Frekventanti doktorského studia získávají nejvyšší možné vzdělání v oboru. Studium je zaměřeno na výraznou uměleckou i vědeckou profilaci frekventantů. Mimo jiné tvoří součást přípravy k umělecko, popř. vědecko pedagogickému působení na vysokých uměleckých školách, na různých pedagogických pracovištích, ve vědeckých ústavech apod.

 

Absolventu bakalářského studia na hudební fakultě AMU přísluší akademický titul „bakalář umění“ ve zkratce BcA (uváděný před jménem); absolventu magisterského studia přísluší akademický titul „magistr umění“ ve zkratce MgA (uváděný před jménem); absolventu doktorského studia přísluší titul „doktor“ ve zkratce Ph.D (uváděné za jménem).

 

(V rámci celoživotního vzdělávání občanů realizuje katedra skladby studijní pobyty – stáže v oboru skladby.)

Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. stanoví poplatky za studium, které se vztahují na studenty, kteří studují déle než standardní dobu zvětšenou o jeden rok nebo kteří studují v dalším bakalářském či magisterském programu.

Joomla templates by a4joomla